fbpx

Regulamin konkursu „POLSKA EST PIĘKNA” EST. 966 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Devicons Tomasz Szatański, ul. Samorządowa 12/8, 05-400 Otwock, NIP: 7271628292, właściciel serwisu i marki EST. 966.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/est966 (zwanej dalej “Fanpage’em”).

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat (czyli uczestnik najpóźniej w dniu poprzedzającym udział w konkursie powinien mieć ukończone 18 lat).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage’u EST. 966 (https://www.facebook.com/est966) oraz Up-life (https://www.facebook.com/Uplifedesign ).
 4. Konkurs trwa od 30.09.2021 r. od godziny 00:01 do 10.10.2021 r. do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.10.2021 r. za pośrednictwem Fanpage’a.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

III. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu cyklu przynajmniej 3 zdjęć (wykonanych techniką dowolną), które udokumentują przyrodę, z jaką uczestnik konkursu zetknął się podczas swoich wakacji w Polsce – wraz z krótkim opisem.
 2. Zdjęcia mogą przedstawiać wszelkie elementy przyrody (zarówno fauny, jak i flory), które nie zostały stworzone przez człowieka.
 3. Zdjęcia wysłane na konkurs muszą być wykonane przez uczestnika konkursu lub uczestnik konkursu musi posiadać prawa do tych zdjęć, nie mogą zostać zapożyczone lub ściągnięte z Internetu lub innych mediów. Uczestnictwo z konkursie oznacza, że autor wysłanych zdjęć deklaruje, iż jest ich autorem (lub posiada wszelkie prawa do tych zdjęć).
 4. Praca konkursowa powinna zawierać: tytuł cyklu zdjęć, zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęć, tekst opisujący to, co widać na zdjęciach, gdzie zostały zrobione (maksymalnie do 2000 znaków ze spacjami).
 5. Formaty:
 6. a) zdjęcia: .jpg, .png, .pdf,
 7. b) opis tekstowy: .doc, .docx, .txt, .pdf.
 8. Pracę konkursową należy wysłać do 10.10.2021 r.na adres mailowy: kontakt@est966.pl.
 9. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Decyduje data i godzina przyjścia wiadomości na pocztę e-mail Organizatora.
 10. W konkursie zostanie wybranyjeden główny zwycięzca oraz zdobywcy dwóch nagród pocieszenia.
 11. Nagrodzone prace i ich autorzy zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie:

– Ada Rybka – artystka, założycielka fundacji Up-life,

– Tomasz Szatański – właściciel marki EST. 966.

 1. Nadesłane prace Komisja Konkursowa oceniać będzie pod względem: kreatywności, oryginalności i atrakcyjności wizualnej, a także zgodności z warunkami Konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku i przez adres e-mail.

 

IV. Nagrody

22. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw:

– designerska, upcyklingowa torba polskiej ekologicznej marki Up-life (model Agat Arabeska),

– koszulka „Twój kraj w Twoich rękach” polskiej marki EST. 966 (rozmiar koszulki zostanie ustalony z Organizatorem w korespondencji mailowej ze zdobywcą nagrody – dostępne rozmiary: męskie M, L, XL, damskie S, M, L),

– bluza z kapturem „100N” polskiej marki EST. 966 (rozmiar bluzy zostanie ustalony z Organizatorem w korespondencji mailowej ze zdobywcą nagrody – dostępne rozmiary M, L, XL),

– zestaw unikatowych zakładek do książek „Tu czy tam” EST. 966,

– zniżka 10% przy zakupie dowolnej torebki DrumBag (Up-life).

23. Dwie drugie nagrody (równorzędne):

– kultowa koszulka polskiej marki „Twój kraj w Twoich rękach” EST. 966 (rozmiar koszulki zostanie ustalony z Organizatorem w korespondencji mailowej ze zdobywcą nagrody – dostępne rozmiary: męskie M, L, XL, damskie S, M, L),,

– zestaw unikalnych zakładek do książek „Tu czy tam” EST. 966,

– zniżka 10% przy zakupie dowolnej torebki DrumBag (Up-life).

 

 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wybrany przez zwycięzców adres (wysyłka nastąpi w terminie do 20.10.2021.).
 2. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

V. Reklamacje

29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

30. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

31. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

32. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

VI. Postanowienia końcowe

33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

34. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

 

VII. Pozostałe postanowienia

Ponadto informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Devicons Tomasz Szatański w osobie Tomasz Szatański. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon
 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@est966.pl.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@est966.pl.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).

 

 

Organizator: Devicons Tomasz Szatański

 

By |2021-10-13T18:37:27+00:00wrzesień 30th, 2021|EST.PRESS, Uncategorized|